Kodeks for et bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri


I 2007 formulerede medlemmerne i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) et kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri. Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske pelagiske fiskeri.

Det primære fokus er miljømæssig bæredygtighed. Det vil sige en ansvarlig adfærd i forhold til fiskeressourcen og havmiljøet. For at sikre et attraktivt og bæredygtigt erhverv for fremtiden inddrages også hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse for besætningen.

Fartøjernes driftsøkonomi nævnes ikke direkte i kodekset. Det er dog en forudsætning, at fartøjer og virksomheder i det pelagiske fiskeri fortsat skal kunne drives rentabelt. Hensynet til miljøet og besætningen går ofte hånd i hånd med hensynet til driftsøkonomien. 

Kodekset skal ses som et frivilligt tillæg til den gældende lovgivning og regler, og en konkretisering af relevante dele af ’EU-kodeks for god praksis for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri.  

Det er obligatorisk for medlemmer af DPPO at efterleve kodekset og sikre mandskabernes kendskab og forståelse af regler, mål og principper.

Kodeksets indhold
Bæredygtighed

 1. Vi tilrettelægger fiskeriet grundigt over året og for hver fangstrejse med henblik på at undgå unødig brændstofforbrug og uønskede fangster.
 2. Vi arbejder på at mindske brændstofforbruget og skåne miljøet.
 3. Vi arbejder på at undgå uønskede fangster og reducere udsmid.
 4. Vi smider ikke uorganisk affald over bord og lukker ikke spildolie ud i havet.
 5. Vi arbejder på helt at undgå fangst af havpattedyr i silde- og makrelfiskeriet.

Samarbejde uden for erhvervet

 1. Vi samarbejder åbent og gerne med biologer og andre forskere for at sikre viden om ressourcen.
 2. Vi samarbejder løbende og positivt med danske og udenlandske kontrolmyndigheder.

Fangstkvalitet

 1. Vi højner fangstkvaliteten og skåner miljøet ved at nedkorte slæbetid og længde af fangstrejse.
 2. Vi pumper fisken så skånsomt som muligt ned i tanken.
 3. Vi køler hurtigt konsumfangster ned til -1½ ºC og industrifangster til ½ ºC.
 4. Vi sikrer løbende opdateringer af fartøjernes omfattende egenkontrolprogrammer for rengøring, vedligehold og hygiejne på fartøjerne.

Gode forhold om bord

 1. Vi skaber gode og sikre arbejdspladser på havet.
 2. Vi sørger for løbende uddannelse af besætningen.

DPPOs principper og procedurer for aktiv implementering af "kodeks for bæredygtigt pelagisk fiskeri". 

1

Bæredygtighed

Kodekstekst:

Vi tilrettelægger fiskeriet grundigt over året og for hver fangstrejse med henblik på at undgå unødigt brændstofforbrug og uønskede fangster.

Ansvarlig: Skipper og reder.

Arbejdsinstruktion:

 • Tilrettelæggelsen sker ud fra ønsker om et effektivt fiskeri med henblik på at opnå fangster af bedste kvalitet ved minimal indsats af sejl- og fisketid samt forbrugsstoffer. 
 • Detaljer i planlægningen afhænger af det enkelte fartøj, af det valgte fiskemønster, hvilke arter fartøjet har kvoter til mv.Tilrettelæggelsen sker ud fra ønsker om et effektivt fiskeri med henblik på at opnå fangster af bedste kvalitet ved minimal indsats af sejl- og fisketid samt forbrugsstoffer

2

Bæredygtighed

Kodekstekst:

Vi arbejder på at mindske brændstofforbruget og skåne miljøet.

Ansvarlig: Skipper (S) og reder (R).

Arbejdsinstruktion:

 • Vi planlægger nøje sejlruterne og fart i forhold til vejr- og strømforhold (S).
 • Vi tilpasser motorstørrelse til fartøj ved nybygninger (R).
 • Vi er med til at udvikle fangstredskaber for at sikre et effektivt fiskeri og dermed så lavt forbrug af brændstof som muligt (S).

Dokumentation:

Indføjes som en ny overordnet målsætning på forsiden i egenkontrol-protokollen.

3

Bæredygtighed

Kodekstekst:

Vi arbejder for at undgå uønskede fangster og reducere udsmid.

Definition:

Uønskede fangster kan enten være forkert størrelse eller forkert blanding af arter.

Ansvarlig: Skipper (S) og reder (R).

Arbejdsinstruktion:

 • Vi er med til at udvikle søgeredskaber, der øger muligheden for bestemmelse fiskens art og størrelse, før fiskeriet påbegyndes (S).
 •  Vi flytter os øjeblikkeligt fra områder med små fisk eller anden uønsket fangst (S).
 •  Vi udveksler erfaringer med vores kolleger – danske såvel som udenlandske fiskere - om positioner, størrelse og kvalitet på de enkelte fangstpladser (S).
 •  Vi anvender de bedste elektroniske søgeredskaber (R).
 •  Vi giver om muligt fisk videre til kolleger, hvis vores kapacitet eller kvote er opbrugt (S).

 Dokumentation:

4

Bæredygtighed

Kodekstekst:

Vi smider ikke uorganisk affald over bord og lukker ikke spildolie ud i havet.

Ansvarlig: Skipper (S) og maskinmester (M).

Arbejdsinstruktion:

 • Vi følger de lovpligtige regler om registrering og håndtering af affald og olie (M).
 •  Vi har forberedt et affaldssorteringsprogram (S).

Dokumentation:

Oliejournal, affaldsjournal.

Referencer:

Bekendtgørelse nr. 428 af 7. september 1983 om anvendelse af oliejournal, Regel 9 i Bilag V til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973 og 1979-protokollen til denne konvention (MARPOL 73/78).

5

Bæredygtighed

Kodekstekst:

Vi arbejder for helt at undgå fangst af havpattedyr i silde- og makrelfiskeriet.

Ansvarlig: Skipper.

Arbejdsinstruktion:

 • Vi er positive over for at tage observatører med på fartøjerne for at undersøge omfanget af eventuelle bifangster af havpattedyr.
 • Vi noterer en eventuel fangst i egenkontrolskemaet.

Dokumentation:

Indføjes som et nyt punkt i egenkontrolskemaet.

DPPO fiskerne indgår i projekter, blandt andre kan nævnes Projekt 2239, bifangst af hvaler.

6

Samarbejde udenfor erhvervet

Kodekstekst:

Vi samarbejder åbent og gerne med biologer og andre forskere for at sikre viden om ressourcen.

Ansvarlig: Skipper (S) og reder (R).

Arbejdsinstruktion:

 • Vi er positive over for at have observatører om bord (S)
 • Vi leverer fangstprøver til forskningen (S)
 • Vi er positive overfor deltagelse i forsøgsfiskeri (R og S)
 • Vi indgår i samarbejde med forskning og forvaltning ved løbende indrapportering af data (S)

Dokumentation:

DPPO fiskerne indgår i adskillige danske og internationale forskningsprojekter,

7

Samarbejde uden for erhvervet

Kodekstekst:

Vi samarbejder løbende og positivt med danske og udenlandske kontrolmyndigheder.

Ansvarlig: Skipper.

Arbejdsinstruktion:

 • Vi følger de lovpligtige indberetninger, registreringer mv.
 • Vi indberetter til Søværnets Operative Kommando, hvis vi iagttager oliespild på havet.

Dokumentation:

Logbøger, meldinger, skibsdagbøger, satellitovervågning.

8

Fangstkvalitet

Kodekstekst:

Vi højner fangstkvaliteten og skåner miljøet ved at nedkorte slæbetid og længde af fangstrejse.

Definitioner:

Slæbetiden er knyttet til fiskeri med trawl. Det er tiden fra fiskeriet starter i det enkelte træk til fisken er i lasten.

Ansvarlig: Skipper.

Arbejdsinstruktion:

 • Vi udveksler information med andre danske og udenlandske fiskere om positioner, størrelser og kvalitet.
 • Vi bruger de optimale fangstredskaber for et effektivt fiskeri, så fisketiden forkortes.

Dokumentation:

Varighed af fangstrejsen fremgår af logbogssystemet

9

Fangstkvalitet

Kodekstekst:

Vi pumper fisken så skånsomt som muligt ned i tanken.

Ansvarlig: Skipper.

Arbejdsinstruktion:

 • Det varme havvand bruges til at pumpe fisken så skånsomt som muligt om bord på fartøjet. Derefter frasies havvandet, og fisken transporteres i tanke med koldt vand.

10

Fangstkvalitet

Kodekstekst:

Vi køler hurtigt konsumfangster ned til -1½ ºC og industrifangster til ½ ºC.

Ansvarlig: Skipper.

Arbejdsinstruktion:

 • Køling af vandet i tankene påbegyndes i rette tid før ombordtagningen, så den hurtige nedkøling sikres, Af hensyn til brændsstofforbruge sker dette dog ikke, før det er nødvendigt

Dokumentation:

Kølingen fremgår af kølejournal, kølekurver og tankregistreringer i henhold til egenkontrolsystemet.

11

Fangstkvalitet

Kodekstekst:

Vi sikrer løbende opdatering af fartøjernes omfattende egenkontrolprogrammer for rengøring, vedligehold og hygiejne på fartøjerne. .

Ansvarlig: Skipper. 

Dokumentation:

Egenkontrolsystemet kontrolleres eksternt af Fødevaredirektoratet gennem Fødevareregionen.

12

Gode forhold om bord

Kodekstekst:

Vi skaber gode og sikre arbejdspladser på havet.

Ansvarlig: Skipper (S) og reder (R).

Arbejdsinstruktion:

 • Fartøjet skal være i forskriftsmæssig stand (S).
 • Ved udarbejdelse af risikovurdering er der blandt andet udarbejdet retningslinier for brug af hjelme og andet sikkerhedsudstyr, sikkerhedsliner i tankene (jf. krav fra Søfartsstyrelsen) (R).
 • I industrifiskeri benyttes måleudstyr for at sikre, at besætningen ikke arbejder i tanke med gas (S).
 • Der er sikret gode forhold for besætningen, generelt individuelle lukaf’er med bad og toiletter (R).

Fartøjerne lever op til høje danske krav om lavt støjniveau på fartøjet (S).

Dokumentation:

Risikovurdering i egenkontrolsystemet.

13

Gode forhold om bord

Kodekstekst:

Vi sørger for løbende uddannelse af besætningen.

Ansvarlig: Skipper og reder.

Arbejdsinstruktion:

 • Hele besætningen har de lovpligtige uddannelser og sønæringsbeviser.
 • Besætningen deltager i de lovpligtige udannelser (sikkerhed, medicin mv.).

Dokumentation:

Fremgår af sønæringsbeviserne, der kontrolleres af Søfartsstyrelsen.

Referencer:

Bekendtgørelse 832/1999 om kvalifikationskrav til søfarende, fiskere og sønæringsbeviser §§ 4 og 48.