Fiskeriet er sit eget økosystem, beskyt det!

AF ESBEN SVERDRUP-JENSEN, DIREKTØR, DANMARKS PELAGISKE PO

DPPO-49.jpg

For nylig var jeg en tur på Shetland for at drøfte udfordringerne omkring forvaltningen af makrel og ikke mindst det BREXIT, som tårner sig op i den nære horisont og udgør den største udfordring for Europæisk fiskeri siden indførelsen af kvoteregulering. Men min kollega i Lerwick ville ikke snakke BREXIT, selvom han, ligesom mange andre i skotsk fiskeri, er sprunget ud som ”Brexiteer” og har store forventninger til at den relativt lille pelagiske flåde skal have en større andel end de ca. 50% af EUs makrelkvote de har i dag. Håbet er at ”genskabe” den ”storhedstid” som aldrig var i britisk fiskeri og hvis vedvarende udeblivelse skyldes på Bruxelles.    

 

Det var ikke for at være høflig, at min kollega ikke ville snakke BREXIT. Men det der fylder mest for fiskerne på Shetland lige nu er udsigten til meget voldsomme kvotereduktioner i 2020 for især hvidfisk som torsk og så en varslet national reform af fiskeriet, hvor eksisterende kvoterettigheder tænkes omfordelt fra de store og mellemstore fartøjer, til den kystnære flåde under 10 m.  

Shetland er et fiskerisamfund, meget lig dem vi kender fra byer som Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Thyborøn. I havnen ligger både store pelagiske fartøjer, mellemstore hvidfisktrawlere og et stort antal mindre kystnære fartøjer under 10 m. Og ligesom i de danske havne myldrer det med varebiler fra det netværk af lokale virksomheder, der lever af at vedligeholde og udvikle fiskeflåden – værft, kølemontør, maler, proviant, vodbinder, smed, elektriker og anden service. I den anden ende af havnen holder trucks og kølebiler klar til at fragte fisk rundt til de lokale forarbejdningsvirksomheder og til sidst med færgerne ud på det voksende globale marked for vildtfanget fisk. Alle er de en del af det økosystem, der binder fiskeriet sammen og understøtter arbejdspladser og udvikling i det fiskeriafhængige kystsamfund. 

Ligesom i havets økosystem hvor plankton, skaldyr, tobis, sild, torsk, fladfisk, sæler og hvaler osv. er essentielle og gensidigt afhængige led i fødekæden, er fiskerne og servicevirksomhederne og samfundet på land alle skrøbelige elementer i fiskeriets økosystem. Fjerner man ét led, så knækker kæden.      

Når fiskerne i Lerwick er bekymrede, så skyldes det, at man frygter at balancen i fiskeriets økosystem er i fare. At man med kombinationen af svækkede fiskerimuligheder og omfordeling af fiskerettigheder svækker de stærkeste led i forsyningskæden, og at man underminerer hele eksistensgrundlaget for de fiskeriafhængige kystsamfund, hvor alle er afhængige af hinanden. At arbejdspladser forsvinder, og med dem familier, børn i skolen, fællesskabet og hele grundlaget for næste generation i fiskeriets økosystem. 

I Danmark er økosystemet i fiskeriet i en tilsvarende kritisk situation: EU-Kommissionen har for næste år varslet lukning af fiskeriet i den østlige Østersø, massive kvotereduktioner for torsk og sild i den vestlige Østersø og for torsken i Nordsøen ser det tilsvarende kritisk ud. Samtidig har man fra politisk side over de seneste år gennemført en betydelig omfordeling af kvoter og fiskerimuligheder fra de store og mellemstore fartøjer til den mindre og kystnære flåde og mere i samme retning er varslet. 
Hertil skal vi lægge den overhængende risiko for BREXIT, som umiddelbart vil ramme godt 30% af landingsværdien for hele dansk fiskeri og de godt 16.000 arbejdspladser som sektoren understøtter. BREXIT rammer ikke kun de 30-35 større danske fartøjer, som er dybt afhængige af adgangen fiskeri i britisk farvand – det rammer hele fiskeriets økosystem. På samme måde strækker konsekvenserne af kvotereduktionerne i den vestlige Østersø sig langt ud over de ca. 300 fartøjer, som har en betydelige del af deres livsgrundlag i torskefiskeriet – de rammer forsyningskæden, servicevirksomhederne og de bagvedliggende kystsamfund de er en del af. 

Det er helt afgørende, at politikere og forvaltere forstår hvor kritisk en situation dansk fiskeri står i, at man i de kommende forhandlinger udviser den nødvendige vilje og handlekraft, der skal til for at sikre balance imellem ansvarlig og langsigtet forvaltning af havets ressourcer og den nødvendige beskyttelse af det skrøbelige økosystem i fiskeriet.  

Det er også nødvendigt, at politikere og forvaltere forstår kompleksiteten i fiskeriets økosystem, at fiskeriet, forarbejdningssektoren, servicevirksomhederne og kystsamfundene er forbundne kar og at udviklingen af det kystnære fiskeri, ikke kan ske på bekostning af de store og mellemstore fartøjer. Uden den kritisk masse i forsyningskæden som sikres af de stor og mellemstore fartøjer, så mister vi pulsen i fiskeriets økosystem og så lukker de virksomheder, som forbinder alle flådesegmenter og understøtter mangfoldigheden i fiskeriet - værft, kølemontør, maler, proviant, vodbinder, smed, elektriker og i sidste ende kystsamfundene som vi kender dem. 

Når vi politisk overvejer hvordan livet i vores kystsamfund kan udvikles og forbedres, bør vi snarere reflektere over, hvordan vi kan løfte alle elementer og ikke kun nogle få. Det hele hænger uløseligt sammen i fiskeriets økosystem.