DPPO deltager i Det Blå Danmark

DPPO deltager sammen med Danmarks Fiskeriforening PO i et klimapartnerskab, som de samlede maritime erhverv, kaldet Det Blå Danmark, har indgået med regeringen om samlet at reducere skibsfartens og fiskeriets aftryk på klimaet med 70% i 2030 og at være CO2-neutrale i 2050. Ligeledes arbejder fiskerierhvervet på, at der senest i 2030 skal præsenteres et klimaneutralt skib, som en slags prototype.

Det Blå Danmark har samlet hele det maritime Danmark således at alle gode kræfter bringes i spil for at sikre en fremtid uden de traditionelle fossile brændstoffer eller emissionerne i det omfang, som kendes i dag. De øvrige deltagere i partnerskabet er Danske Rederier, Danske Maritime (værfter og udstyrsfabrikanter) og Danske Havne.

Visionen for det samlede klimapartnerskab er, at Danmark skal være et internationalt foregangsland for klimavenlig skibsfart. Gennem et højt ambitionsniveau, investeringer i nye løsninger og samarbejde på tværs af dansk erhvervsliv, skal Det Blå Danmark udnytte de kommercielle muligheder i den globale grønne omstilling af skibsfarten.

I forhold til fiskeriet handler tiltagene om følgende 3 områder:

 • Grøn energi i fiskeriet
 • Nye teknologier/brændstofformer til nye og eksisterende fartøjer
 • Grønne eksisterende fartøjer i fiskeriet

Grøn energi i fiskeriet

Anvendelse af grøn energi til havs og på land herunder inddragelse og udvikling af en stærkere kobling mellem fiskeriets energiforbrug og grønne energisystemer gennem innovation af leveranceformer, incitamenter og adfærd mv. Meget kan fortsat vindes ved nye måder at udføre og tilrettelægge fiskeriet på sammen med tiltag i forhold til introduktion af grøn energi, såsom:

 • Nye og grønne brændstoftyper, såsom flydende natur- og biogas (LNG og LBG), brint, el, ammoniak mv.
 • Ændring af EU´s kapacitetsbegrænsninger for fiskefartøjer, som skal understøtte grønne investeringer i nye og eksisterende fartøjer.
 • Eldrevne fiskefartøjer (kystnært) og dieselelektriske systemer. 
 • Grøn landstrøm til fiskeriet leveret på konkurrencemæssige vilkår.
HG 365 Junior

Nye teknologier/brændstofformer til nye og eksisterende fartøjer

Anvendelse af nye brændstof- og energiformer til nye fartøjer, herunder introduktion af bæredygtige grønne løsninger på motor- og fremdrivningsanlæg, der er tilpasset de forskellige fiskeriformers krav, så der opnås en optimal situation i forhold til udviklingen af et grønt dansk fiskeri. Tiltag i forhold til områder såsom: 

 • Ny motorteknologi, der skal sikre bedre brændstofeffektivitet
 • Forbedret skibsdesign
 • Optimeret køleteknologi
 • Energiforbrug på fartøjet såsom spil, hydraulik
HG 365 Junior

Grønne eksisterende fartøjer i fiskeriet

Anvendelse af operative og offensive tiltag i forhold til den eksisterende flåde, herunder at der skabes rammer for, at der kan ske en nødvendig tilpasning og udvikling af de eksisterende relativt nye fartøjer, som er blevet introduceret i den danske fiskerflåde inden for de sidste år, så de kan indgå som en central del i den nødvendige omstilling af dansk fiskeri. Tiltag i forhold til området:

 • Program for retrofit for relativt nye fartøjer, som skal livstidsforlænges.  
 • Program for cirkulær økonomi og værdikædeudvikling i fiskeriet.
 • Øget fokus på den cirkulære tankegang i fiskeriet kan sikre en optimeret håndtering af fiskeressourcen og forbedre CO2 udledningen i fiskeriet.  
HG 365 Junior