Bro mellem fisker og forskning

DPPO ønsker som erhverv at bidrage til videnskaben og forvaltningen af fiskeriressourcerene.

Det videnskabelige arbejde skal dels bygge bro mellem fisker og forsker, således af fiskeriets data og praktiske viden kan benyttes i den biologiske rådgivning og dels gennem et målrettet arbejde med bestandsvurderinger og forvaltningsplaner som en del af det internationale havforskningsmiljø.

Vores mål er at indrette DPPO-fartøjer med faciliteter, der understøtter dataindsamling og videnskabeligt arbejde ombord. Det er ligeledes vores mål, at 25% af vores budget afsættes til videnskabeligt arbejde. 

DPPO samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og er eller har været aktiv partner i mere end 30 nationale og internationale forskningsprojekter. 

Videnskabelige projekter

Herunder er et par eksempler på forskellige videnskabelige projekter, som DPPO er initiativtager til.

GUDP projektet: Excluder redskab til minimering af bifangst

Excluder er et redskab til minimering af bifangst, som skal gøre tobisfiskeriet mere bæredygtigt. 

I de seneste år er der konstateret en stigning i bifangster af makrel i tobisfiskeriet, og sæler er også begyndt at dukke op på fangstpladserne i Nordsøen.

Der er et væsentligt økonomisk incitament til at mindske bifangsten af makrel, da makrel landet til konsum giver en pris på omkring 10 kr. pr. kg, mens makrel landet som industrifisk kun giver omkring 2 kr. pr. kg. Derfor vurderes det, at bifangsten af makrel giver fiskerne en tabt indtjening på over 20 mio. kr. årligt.

Hvad angår sælerne har fiskerne som noget nyt i de seneste par år set dem i de områder, hvor de fisker tobis. Det har desværre medvirket til en højere grad af utilsigtede sælfangster. DPPO´s medlemmer lever af at fange fisk, og vi har ingen interesse i at fange sæler eller andre havpattedyr. Det reagerer vi nu på med et forskningsprojekt, som skal adressere et sådant problem når vi møder det.

I projektet arbejder vi med en teori om, at sælerne opsøger og jager fisken i trawlet, men ender med at synke til bunden af trawlet for der at blive kvalt. Målet er, at Excluderen vil få sælerne til at svømme ud gennem trawlet via en særlig åbning sammen med andre utilsigtede bifangster. En Excluder er lavet af et blødt netmateriale i modsætning til en selektionsrist, som er meget tung, og både besværlig og farlig at håndtere for fiskerne.

En Excluder er et redskab, der er udviklet til at sortere uønsket bifangst fra. Målet er, at Excluderen vil få makrel og sæler til at svømme ud gennem trawlet via en særlig åbning, sammen med andre tilsigtede bifangster. Excluderen er en videreudvikling af en anden slags excluder, som i de senere år har vist gode resultater med at minimere bifangst af bl.a. sild i sperlingfiskeriet. 

Viser det sig, at Excluderen fungerer for sæler, håber DPPO at kunne inspirere andre fiskerier rundt om i verden, der måtte have problemer med utilsigtet fangst af havpattedyr. 

Finansiering

DPPO har ansøgt erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og fødevareministeriet om medfinansiering af projektet.

Deltagere

Deltagere i projektet: DPPO, DTU Aqua, Egersund/Tor-Mo Trawl og besætningen på S 144 Themis, som er forsøgsskib.

2% Forsøgskvote projektet: Forsøgsfiskeri, makrel survey

Makrel bestandsvurderingen samt kvoterådgivningen som laves af ICES årligt, har været behæftet med betydelige usikkerhed og jævnlige revurderinger. Derfor er DPPO involveret i at gennemføre og udvide det vigtigste indeks for makrelbestandens størrelse. Et indeks som beregnes ud fra et standardiseret videnskabeligt forsøgsfiskeri gennemført i samarbejde med Norge, Island, Færøerne og Grønland. Der vil i projektet – hvis nødvendigt – blive indsamlet makrelmaver som basis for en vurdering af makrellens betydning som rovfisk.

Togtet er typisk af 12 dages varighed. Togtet forventes gennemført af CETON S205, som har været medlem af DPPO siden 2015. CETON S205 er en ideel samarbejdspartner da den er udstyret med både dyneema og 7m2 skovle og har den nødvendige erfaring.

S 205 Ceton

Fiskeriafgift fondsprojektet

Videnskabeligt projekt skal indsamle akustiske data til bestandsvurdering

DPPO har ansat franskmanden Paco Rodriguez-Tress, som skal skrive ph.d. på DTU Aqua sideløbende med arbejdet for DPPO. Paco Rodriguez-Tress har en master i oceanografi og havmiljøer ved Pierre and Marie Curie Universitetet i Paris i 2013, og har efterfølgende arbejdet med indsamling af akustisk data på fartøjer i såvel Frankrig som Tyskland.

Paco Rodriguez-Tress skal indsamle data på DPPO´s medlems-fartøjer, sideløbende med at han arbejder på den teoretiske del på DTU Aqua. DPPO´s interesse i at ansætte en ph.d. – studerende ligger blandt andet i, at fiskerne dermed vil kunne bidrage med nyttig viden til forskning såvel som fiskeriforvaltning. Fiskernes udstyr til akustiske målinger er lige så godt som forskernes. Og så sejler DPPO´s medlemsfartøjer op mod 300 dage om året, hvilket vil give en meget omfangsrig dataindsamling, som igen vil kunne give et langt mere sikkert resultat i forbindelse med forskning og kvotefastsættelser.

Det er planen, at Paco Rodriguez Tress skal udarbejde en praktisk manual til indsamlingen af data forud for selve indsamlingen og forskningen på resultaterne. Hos DPPO håber man på, at organisationen kommer til at stå stærkere på medlemmernes vegne, når der skal forhandles kvoter. Bl.a. håber man hos DPPO på, at forskningsprojektet kan give et bedre grundlag for, at kvoterne for bl.a. makrel og brisling kan sættes op.

MFF-projektet: FMSY – optimal fiskeriforvaltning 

FMSY er “Fishing pressure that correspond to maximum sustainable yield” er et centralt biologisk referencepunkt for en bæredygtig fiskeriforvaltning. FMSY er det fiskeritryk der giver det største udbytte på lang sigt. Tidligere har det været et problem med overfiskning i de fleste havområder. Overfiskning betyder at fisketrykket (F) har været større end FMSY, hvilket også var tilfældet for de pelagiske bestande i Nordsøen frem til ca. 2010, hvorefter fiskertrykket har været omkring FMSY (ICES, 2020).

I takt med at fiskeritrykket er reguleret ned er bestandene også vokset i størrelse og dette projekt har undersøgt hvordan konkurrencen mellem individer og med andre arter stiger som i takt med at fiskebestandene er blevet genopbygget.

ICES 2020. ICES Fisheries Overviews, Greater North Sea ecoregion, Published 30 November 2020, Version 2: 3 December 2020.

Deltagere

Projektet har deltagere af forskere fra hele europa