Pelagisk Perspektiv: Nødvendig genstart af dansk fiskeri

apr 14, 2021

BREXIT har resulteret i en meget betydelig omfordeling af fiskerimulighederne i Europa. For dansk pelagisk fiskeri indebærer BREXIT et umiddelbart tab i kvoteværdier for mere end 700 mio. kr.

BREXIT har resulteret i en meget betydelig omfordeling af fiskerimulighederne i Europa. For dansk pelagisk fiskeri indebærer BREXIT et umiddelbart tab i kvoteværdier for mere end 700 mio. kr. Et tab som vi forventer fuld kompensation for som led i udmøntningen af EUs Brexitreserve. Brexit indebærer også et tab i omsætning på ca. 90 mio. kr. årligt i form af fisk der ikke længere landes af danske fiskere og råvarer som ikke længere tilgår den danske forarbejdningsindustri. Den direkte kompensation må prioriteres højest. Såfremt der er midler til overs fra Brexitreserven, er det nødvendigt at der igangsættes initiativer, som kan medvirke til at sikre den fortsatte udvikling i dansk fiskeri. En nødvendig genstart af fiskeriet.

For DPPO er der i lyset af BREXIT, fire nødvendige prioriteter for dansk fiskeri:

– Styrkede rammevilkår for sektorens udvikling

– Afsøgning af nye fiskerimuligheder

– Tiltag som kan understøtte fiskeflådes grønne omstilling

– Værdiforøgelse af eksisterende fiskerimuligheder

Styrkede rammevilkår

Fiskeriet er et af de mest gennemregulerede erhverv i dansk erhvervsliv. Det gælder for det praktiske fiskeri på havet, men også for fiskeriets grundlæggende rammevilkår for virksomhedsdrift. En betydelig del af reguleringen af virksomhedernes drift og organisering er unik for fiskeriet og virker hæmmende for sektorens udvikling, for sektorens muligheder for at absorbere de negative effekter af Brexit og for at indfri Regeringens mål om reduktion af CO2 udledningen i 2030.

DPPO finder det nødvendigt, som en konsekvens af BREXIT, at der nedsættes en uafhængig ekspertkommission, som skal udvikle anbefalinger, som kan understøtte udviklingen af dansk fiskeri frem mod 2050. DPPO anbefaler, at Kommissionen bl.a. fokuserer på følgende emner:

– Reguleringen af ejerforhold og mulighederne for ekstern finansiering (A-status) og vertikal integration

– Begrænsninger for intern finansiering i sektoren (herunder forslaget om A/B kvoter)

– Mulighederne for generationsskifter

– Beskatningsregler for fiskere

– Kapacitetsreguleringen

– Tiltag som kan accelerere grøn omstilling i fiskeriet

Afsøgning af nye fiskerimuligheder

Havet rummer uudnyttede ressourcer. Danske fiskeres evne til at udvikle nye fiskerier er grundlaget for Danmarks styrkeposition i globalt fiskeri. Uden danske fiskeres pionerånd, havde vi i dag ikke kvoter på bl.a. havgalt, blåhvilling, atlantosild, lodde, hestemakrel m.m. Et af de uudnyttede ressourcer som videnskaben peger på, er de mesopelagiske arter.

For at kompensere for tabte fiskerirettigheder og undgå en evt. resulterende strukturtilpasning af fiskeflåden med dertilhørende nedgang i arbejdspladser i land foreslår DPPO, at der afsættes midler til udvikling af et mesopelagisk fiskeri.

Mesopelagiske fisk er fisk, som lever på dybder mellem 200-1000 m, såsom lysprikfisk og laksesild. Ressourcen er bl.a. af det norske Havforskningsinstitut vurderet til at udgøre en væsentlig potentiel kilde til fiskemel og olie, som der er en stadig større efterspørgsel på. Man har derfor derfor allerede iværksat projekter til at udvikle fiskeriet.

Historisk er fangstrettigheder til nye fiskerier blevet uddelt på baggrund af fiskerihistorik fx senest med havgalt. Det er således nødvendigt, at Danmark også deltager i udviklingen af fiskeriet, for at kunne gøre krav på en del af en kommende kvote.

Tiltag som kan understøtte fiskeflådes reduktion i CO2 udledning

Regeringen har sat en ambitiøs kurs for Danmarks klimaindsats. DPPO er som partner i Regeringens Klimapartnerskab for det Blå DK en aktiv medspiller i indsatsen for at reduceret CO2 udledningen med 70 % i 2030.

Brexit og de økonomiske konsekvenser der følger, kan sætte en kæp i hjulet på den grønne omstilling i fiskeriet. Med midler fra EU’s Brexitreserve kan vi sikre at udviklingen ikke går i stå. Et værktøj kunne være, at sikre pulje til gratis klimarådgivning ved om- og nybygning af fartøjer. Ved gennemførsel af reparation, service og nybygning skal der skabes øget opmærksomhed om klimaudfordringen gennem viden og rådgivning til den enkelte fisker både på det adfærdsmæssige område og det tekniske felt set fra et klimamæssigt perspektiv.

Værdiforøgelse af eksisterende fiskerimuligheder

Danske fiskere har mistet betydelige fiskerimuligheder som følge af Brexit. Vi skal derfor finde nye veje til at optimere de værdier vi har. DPPO ser to muligheder. 1. styrke forvaltningen af de bestande vi fisker på i dag og 2. optimere værdien af de fisk vi fanger på eksisterende og nye markeder.

1. Forskere organiseret under Nordic Marine Think Tank har med støtte fra Nordisk Råd analyseret udnyttelsen af en lang række bestande i Nordatlanten. Konklusionen er at bl.a. sild i Nordsøen udnyttes på et niveau, der ligger langt under MSY, som ellers den erklærede målsætning i EU’s fiskeripolitik. Der ligger et betydeligt økonomisk potentiale i at styrke forvaltningen af fiskebestande, som i dag er underudnyttede, men det kræver en målrettet indsats fra både forvaltere og det videnskabelige miljø. DPPO anbefaler at der afsættes midler til en styrket indsats med henblik på at sikre fiskeri på MSY-niveau for de bestande der skaber mest værdi for Danmark, herunder sild i Nordsøen.

2. Coronakrisen har haft store negative konsekvenser for eksportmarkederne, brexit forstærker denne situation. Derfor er der brug for, at der gøres en ekstra indsats for at få eksporten tilbage på sporet. DPPO anbefaler, at der skrues op for indsatsen for at ”brande” dansk fisk internationalt som det kvalitetsprodukt det er. Danmark har en af verdens mest moderne og klimavenlige fiskeflåder og måske verdens mest effektive forvaltnings- og kontrolsystemer. Den fortælling skal bredes ud på verdensmarkedet og skabe merværdi for danske fiskeprodukter og ingredienser. For at identificere de eksportmarkeder med det største potentiale etableres et samarbejde mellem fiskerierhvervet og relevante ministerier. Derved sikres en målrettet og effektiv indsats til gavn for beskæftigelsen og eksporten.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere